Commitment
to Success

Добредојдовте на нашиот веб сајт!
ФЕРО ИНВЕСТ е динамична, пазарно ориентирана и флексибилна групација која се состои од неколку компании кои делуваат во металопреработувачката индустрија, како и во областа на обновливи извори на енергија и трговија со електрична енергија. Нудиме комплексни и мултидисциплинарни производи и услуги како резултат на темелното познавање на индустријата и бизнис опкружувањето. Фокусот кон индустријата ни овозможи да развиеме богато разбирање и препознавање на бизнис интересите на нашите клиенти, а знаењата и вештините кои ги поседуваме ни овозможуваат генерирање на решенија кои најдобро ги отсликуваат специфичните потреби и потенцијали на различните сегменти од индустријата.